Photo: Salton Sea

The Salton Sea at Desert Shores

The Salton Sea at Desert Shores, California